VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A LICENČNÉ PODMIENKY

Haude Business Software k.s., Nám. SNP 15, 81101 Bratislava (dalej len „HBS“ alebo „poskytovatel“).
HBS realizuje predaj, služby a dodávky výlucne za nasledovných podmienok:

1. Zmluvný vztah
1.1 Údaje uvedené v cenníkoch, katalógoch, inzerciách, reklamných podkladoch, internetových stránkach a ukážkové alebo demo zásielky poskytnuté zo strany HBS sú nezáväzné. HBS si vyhradzuje právo kedykolvek tieto údaje zmenit. Objednávka zaslaná odberatelom sa považuje za ponuku na uzavretie zmluvy. Objednávky, ktoré odberatel pošle prostredníctvom internetových stránok patriacich HBS, sa považujú za prijaté v momente, kedy HBS dostane elektronickú správu o objednávke. Zmluvný vztah vzniká potvrdením objednávky odberatela zo strany HBS alebo okamžitým dodaním bez predchádzajúceho potvrdenia.

2. Ceny, úhrady
2.1 Platia iba tie ceny, ktoré HBS uvedie v potvrdení objednávky odberatelovi. Objednávky, ktoré HBS prijíma formou okamžitého dodania bez predošlého potvrdenia sa realizujú za cenníkové ceny platné v den realizácie dodania. Pokial nie je uvedené inak, sú všetky ceny uvedené bez dane z pridanej hodnoty a bez výdavkov spojených so zasielaním objednávok.
2.2 Servisné služby a iné služby poskytované na základe Zmluvy o poskytovaní servisných služieb a iných služieb sa úctujú podla podkladov uvedených v ponuke. Dohodnutá cena môže byt rozhodnutím HBS zmenená raz rocne v súlade so zmenou indexu spotrebitelských cien, ktorý zverejnuje Štatistický úrad SR a to po zverejnení indexu spotrebitelských cien Štatistickým úradom SR za predchádzajúce obdobie.
2.3 HBS je v zmysle predchádzajúceho odseku oprávnená písomným oznámením zaslaným na adresu odberatela, ktorú odberatel uviedol v záhlaví zmluvy ako svoje trvalé bydlisko resp. sídlo/ miesto podnikania, zmenit raz rocne výšku cien služieb haude OnlineBackup a SPAMRobin, ako aj produktov vyžadujúcich servisné služby. Pokial v lehote štyroch týždnov odberatel neoznámi HBS žiadne výhrady proti zvýšeniu cien predpokladá sa, že súhlas bol daný, ak odberatel v mesiaci nasledujúcom po zvýšení ceny využije služby OnlineBackup alebo SPAMRobin, alebo, v prípade produktov vyžadujúcich servisné služby, momentom využitia týchto služieb. Ak odberatel v stanovenej lehote uplatní výhrady k zvýšeniu cien, je HBS oprávnená nadalej pokracovat v zmluve za doterajších podmienok, alebo zmluvu v lehote šiestich mesiacov vypovedat, ak zmluva nebola vypovedaná odberatelom podla cl. 2.4.
2.4 Ak HBS zmení ceny v zmysle ods. 2.3 týchto Všeobecných obchodných a licencných podmienok /dalej v texte aj „tieto podmienky“/ je odberatel oprávnený vypovedat zmluvu. Výpovedná doba je šest mesiacov a HBS pocas nej poskytuje služby pri pôvodných cenách.

3. Komunikácia
3.1 Oznámenia o zmenách, poruchách produktov alebo služieb, ako aj celá ostatná komunikácia sú realizované výlucne prostredníctvom e-mailu. Pri uzatváraní zmluvy je odberatel povinný oznámit aspon jednu kontaktnú osobu a jej e-mailovú adresu, na ktorú bude HBS posielat oznámenia o servise a ostatné oznámenia. Odberatel je povinný túto e-mailovú adresu pravidelne kontrolovat. Odberatel je takisto povinný bezodkladne informovat poskytovatela o zmenách týkajúcich sa kontaktnej osoby alebo e-mailovej adresy a o poruchách, ktoré nastali v rámci poskytovania služieb v zmysle týchto podmienok.
3.2 Prístupové údaje (užívatelské mená, heslá, URL, atd.), ktoré sú odberatelovi poskytnuté v rámci plnenia Zmlúv o poskytovaní servisných služieb, služieb haude OnlineBackup alebo SPAMRobin, je potrebné uchovávat tak, aby sa k nim nedostala iná osoba ako odberatel alebo ním poverená kontaktná osoba. Za prípadné zneužitie týchto prístupových údajov HBS nenesie zodpovednost.

4. Školenia, podpora
4.1 HBS v prípade potreby ponúka zaškolenie a technickú implementáciu podpory pre dodávané produkty alebo služby. Tieto služby nie sú zahrnuté v cene podla cl. 2 týchto podmienok a sú úctované osobitne. Aplikuje sa vždy príslušná hodinová sadzba uvedená na internetovej stránke HBS platná v case poskytnutia služby. Pri výjazde priamo na miesto sa úctujú poplatky za dobu strávenú na výjazde a najazdené kilometre, podla sadzby uvedenej na internetovej stránke HBS.

5. Platobné podmienky
5.1 Ak nie je vo faktúre uvedený iný dátum splatnosti, sú faktúry poskytovatela splatné v plnej výške uplynutím desiateho dna po ich odoslaní na adresu odberatela. Poskytovatel dorucuje faktúry písomne alebo so súhlasom odberatela v elektronickej forme na e-mailovú adresu kontaktnej osoby ustanovenú v zmysle ods. 3.1 týchto podmienok. V prípade dodávky na dobierku je tovar odberatelovi vydaný až po zaplatení celej úctovanej sumy. Platby je potrebné realizovat na úcet, ktorý je uvedený vo faktúrach poskytovatela s uvedením správneho variabilného symbolu. Platby sa považujú za uhradené až v momente, kedy sú pripísané na úcet poskytovatela v plnej výške. V prípade, ak sa odberatel dostane s platením faktúr do omeškania, je povinný platit úrok z meškania vo výške 12 % rocne a zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý aj zacatý den omeškania až do zaplatenia. V prípade neuvedenia správneho variabilného symbolu HBS nezodpovedá za správne priradenie platby a s tým súvisiace prípadné omeškanie odberatela.
5.2 Jednostranné zapocítanie odberatelom deklarovanej pohladávky proti pohladávke HBS nie je prípustné, okrem prípadov, ak by išlo o vzájomnú pohladávku priznanú na základe rozhodnutia súdu, alebo pohladávku, ktorá by bola poskytovatelom písomne uznaná. Iné vzájomné pohladávky je možné zapocítat len písomnou dohodou medzi odberatelom a HBS.
5.3 Pokial bolo dohodnuté plnenie na splátky a odberatel je v omeškaní s co i len castou jednej splátky viac ako 6 týždnov, stane sa celá nesplatená suma dohodnutého plnenia odberatela splatnou v plnej výške, pokial HBS poskytla odberatelovi najmenej 2-týždnovú dodatocnú lehotu na zaplatenie, a odberatel ani v tejto dodatocnej lehote dlžnú ciastku nezaplatil.
5.4 Pri omeškaní odberatela je HBS oprávnená požadovat sumu za zaslanie upomienky (maximálne 11,55 EUR na jednu upomienku), dodatocné náklady na vedenie úctu resp. vedenie evidencie vo výške najmenej 14,90 EUR a maximálne 49,90 EUR a dalšie náklady spojené s vymáhaním pohladávky, najmä trovy advokáta, exekútora, notára alebo súdne trovy.
5.5 Výška trov bude v jednotlivých prípadoch vycíslená podla príslušných právnych predpisov ustanovujúcich výšku náhrad pre dané inštitúcie/ orgány.

6. Zodpovednost a záruka
6.1 HBS nezodpovedá za to, že programové funkcie budú zodpovedat požiadavkám odberatela, alebo že budú v odberatelom realizovanom výbere vzájomne spolupracovat. Z povahy veci vyplýva, že HBS nezodpovedá za nepretržitú funkcnost alebo bezchybnost programových funkcií, alebo že bude schopná odstránit všetky programové chyby v rámci servisu programov.
6.2 Zodpovednost za stratu castí alebo celkového dátového obsahu zo strany HBS je vylúcená. To neplatí, ak bola strata spôsobená zámerne alebo hrubým porušením povinností HBS a/alebo osôb, ktoré HBS na výkon služieb v zmysle tejto zmluvy poverila. Zodpovednost HBS za všetky škody, ktoré vzniknú porušením povinnosti odberatela, najmä za majetkové škody a iné škody, predovšetkým z dôvodu omeškania, nemožnosti plnenia, ušlého zisku, ocakávaných ale nezrealizovaných úspor, škody z titulu nárokov tretích osôb voci odberatelovi, škody vzniknuté bezprostredne, ako aj škody na zaznamenaných dátach, vylúcená, ak zákon neustanovuje inak.
6.3 HBS nezodpovedá za škody ani za stratu celkového dátového obsahu, ktoré vznikli odberatelovi v dôsledku neodbornej manipulácie s poskytnutým materiálom.
6.4 Za porušenie zmluvnej povinnosti poskytovatelom, pri ktorom vzniknú odberatelovi alebo tretím osobám škody, je poskytovatel povinný zaplatit zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty sa urcí ako 100 %-ný podiel z výšky škody. Ak vý


Zákaznícky portál

>> Login